Katalog MHB A 12 A + A 13 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, MHB A12A + A13A, beide MHB postfrisch, ungeknickt, Mi. 240,- (1603)
Katalog MHB A 12 A + A 13 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB A 12 A + A 13 A (je 5x)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, MHB A12A + A13A (je 5x), beide MHB postfrisch, ungekn., Mi. 1200,- (19259)
Katalog MHB A 12 A + A 13 A (je 5x)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog MHB13A+C, A13A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, MHB 13A, 13C, A13A, postfrisch, ungeknickt, Mi. 310,-
Katalog MHB13A+C, A13A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original