Katalog HBl. 12 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DOA, HBl. 12 A, postfrisch, ungeknickt, Mi. 35,- ++ (21372)
Katalog HBl. 12 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 12 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DOA, HBl. 12 A, postfrisch, ungeknickt, Mi. 35,- ++ (21373)
Katalog HBl. 12 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 12 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, HBl. 12 A, postfrisch, ungeknickt, Mi. 20,- ++ (21379)
Katalog HBl. 12 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 12 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, HBl. 12 A, postfrisch, ungeknickt, Mi. 20,- ++ (21380)
Katalog HBl. 12 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 12 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DSWA, HBl. 12 B, postfrisch, ungeknickt, Mi. 30,- ++ (21375)
Katalog HBl. 12 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 12 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DSWA, HBl. 12 B, postfrisch, ungeknickt, Mi. 30,- ++ (21376)
Katalog HBl. 12 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 12 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, HBl. 12 B, postfrisch, ungeknickt, Mi. 30,- ++ (21383)
Katalog HBl. 12 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 12 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, HBl. 12 B, postfrisch, ungeknickt, Mi. 30,- ++ (21384)
Katalog HBl. 12 B
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog S 12
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, S 12, postfrisch, ungeknickt, Mi. 38,- ++ (21385)
Katalog S 12
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog S 12
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, S 12, postfrisch, ungeknickt, Mi. 38,- ++ (21386)
Katalog S 12
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog S 12
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, S 12, postfrisch, ungeknickt, Mi. 38,- ++ (21387)
Katalog S 12
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog S 12 (2)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, S 12 (2), postfrisch, mit + ohne Rand, ungeknickt, Mi. 76,- ++ (21390)
Katalog S 12 (2)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog S 12 (3)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, S 12 (3), postfrisch, versch. Ränder, ungeknickt, Mi. 114,- ++ (21391)
Katalog S 12 (3)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog S 12 (3)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, S 12 (3), postfrisch, versch. Ränder, ungeknickt, Mi. 114,- ++ (21392)
Katalog S 12 (3)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog S 12 (3)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Kamerun, S 12 (3), postfrisch, versch. Ränder, ungeknickt, Mi. 114,- ++ (21393)
Katalog S 12 (3)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog W 12
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DOA, W 12, postfrisch, ungeknickt, Mi. 38,- (21370)
Katalog W 12
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog W 13
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DOA, W 13, postfrisch, ungeknickt, Mi. 38,- ++ (21371)
Katalog W 13
Erhaltung postfrisch
Prüfung original