Katalog HBl.5A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, HBl. 5 A, postfrisch, gepr. BPP, Mi. 35,- ++ (10336)
Katalog HBl.5A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl.7+ 8 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, HBl. 7 + 8 A, je 100 postfrische Heftchenblätter, Mi. 1100,- ++ (10340)
Katalog HBl.7+ 8 A
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl. 9 B VIII (50)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
DDR, HBl. 9 B VIII, 50 postfr. HBl. mit Plattenfehler, Mi. 450,- (10343)
Katalog HBl. 9 B VIII (50)
Erhaltung postfrisch
Prüfung original
Katalog HBl.12E
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR, HBl. 12 E, gestempeltes Heftchenblatt, Mi. 30,- (10356)
Katalog HBl.12E
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
Katalog HBl.13II D (neu)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original
DDR, HBl. 13 II D (neu, 7 Zahnl.), gest. Heftchenblatt mit Firmensiegel (10416)
Katalog HBl.13II D (neu)
Erhaltung gestempelt
Prüfung original